Agresja

agresja

Agresja jest zachowaniem, które ma na celu wyrządzenie szkody, krzywdy lub przemocy wobec innej osoby, zarówno fizycznie, emocjonalnie, jak i werbalnie. Agresja może być zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia i może przybierać różne formy, takie jak przemoc fizyczna, bójka, atak słowny, nękanie, znieważanie, a także agresja emocjonalna.

Warto zaznaczyć, że agresja nie jest jednoznacznie związana z żadną konkretną płcią, kulturą, grupą społeczną czy wiekiem. Ludzie o różnym pochodzeniu i doświadczeniach mogą wykazywać agresywne zachowania, choć czynniki takie jak edukacja, kultura, otoczenie społeczne czy indywidualne cechy osobowości mogą wpływać moderująco na częstość i formy występowania agresji.

Przyczyny agresji

Istnieje kilka teorii wyjaśniających przyczyny agresji, takie jak frustracja – agresja, teoria uczenia się społecznego, teoria impulsów czy teoria psychodynamiczna. Agresja jest jednak zjawiskiem złożonym i wieloczynnikowym, często wynikającym z kombinacji różnych czynników, takich jak frustracja, nieumiejętność radzenia sobie, niskie poczucie własnej wartości, wpływ środowiska, narażenie na przemoc w dzieciństwie, zaburzenia emocjonalne czy używanie substancji psychoaktywnych.

Ważne jest, aby umieć rozróżniać zdrową ekspresję emocji czy konstruktywne rozwiązywanie konfliktów od destrukcyjnej agresji. W sytuacjach, gdy agresja staje się problematyczna i przynosi szkodę innym lub sobie, ważne jest szukanie pomocy i wsparcia, takiego jak terapia, poradnictwo psychologiczne czy programy lub treningi psychologiczne, które mogą pomóc w kontrolowaniu agresywnych zachowań i rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z negatywnymi emocjami, frustracją lub zachowaniami nawykowymi.

Definicje agresji

U człowieka agresja, zabijanie, okrucieństwo mają główną przyczynę w chęci obrony lub poszerzenia granic „mojego”. – Antoni Kępiński

Celowe zachowania zmierzające do zadania bólu lub cierpienia innej osobie. – Eliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert „Psychologia społeczna”, Poznań 2006

Zrozumiałem, że świat jest niczym, że jest mechanicznym chaosem rządzonym przez bezmyślną, bydlęcą agresję, na którą nakładamy nasze lęki i nadzieje. – John Gardner

Wszelkie działanie fizyczne lub słowne, którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej – rzeczywistej lub symbolicznej, jakiejś osobie lub czemuś co ją zastępuje. – red. Włodzimierz Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985

Twoja ocena