altruizm

Altruizm odnosi się do postawy i działania polegającego na niesieniu pomocy innym bez oczekiwania korzyści lub nagrody dla siebie. Osoba przejawiająca altruizm kieruje swoje działania na rzecz dobra innych ludzi, często kosztem własnych interesów.

Cechy altruizmu

Bezinteresowność

Altruizm jest motywowany czystą chęcią pomocy i wsparcia innych, niezależnie od korzyści osobistych, jakie można z tego czerpać.

Empatia

Altruizm często wynika z empatii, czyli zdolności do zrozumienia i współodczuwania uczuć i potrzeb innych osób. Osoba altruistyczna jest w stanie postawić się w sytuacji drugiej osoby i odpowiedzieć na jej potrzeby.

Nastawienie na dobrostan innych

Działania altruistyczne kierują się troską o dobrostan i jakość życia innych ludzi. Osoba altruistyczna stara się przyczynić do polepszenia warunków życia innych, zwłaszcza tych, którzy są w potrzebie.

Wolontariat

Altruizm często przejawia się poprzez zaangażowanie w wolontariat lub inne formy społecznego działania na rzecz innych. Osoby altruistyczne angażują się w różne organizacje charytatywne, społeczne projekty czy akcje społeczne.

Życzliwość i hojność

Altruizm objawia się również w postawie życzliwości i hojności wobec innych. Osoba altruistyczna jest gotowa podzielić się swoimi zasobami, czasem, umiejętnościami czy wsparciem emocjonalnym.

Altruizm to działanie, które ma na celu przynoszenie korzyści innej osobie, pomijając własne interesy, często skutkuje ponoszeniem pewnych kosztów przez osobę zaangażowaną w takie działania altruistyczne. Jest ważnym elementem budowania społeczeństwa opartego na wzajemnej pomocy, współczuciu i solidarności. Działa jako siła napędowa dla rozwoju społecznego, redukcji nierówności społecznych i poprawy jakości życia ludzi.

Definicje altruizmu

Altruista to człowiek, który myśli o innych nie zapominając o sobie – Albert Camus

Każde działanie ukierunkowane na niesienie korzyści drugiej osobie z pominięciem własnego interesu – Eliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert „Psychologia społeczna- serce i umysł”, Poznań 2006

Socjobiologia przyjmuje, że altruizm motywowany jest zawsze egocentrycznie – red. Jan Strelau „Psychologia Tom 2, Gdańsk 2007

Sympatia dla innych ludzi wyrażająca się w chęci i dążeniu do pomagania im, nawet wbrew własnym interesom, zdolność do poświęcania się dla innych – red. Włodzimierz Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985

Twoja ocena